Regulamin rezerwacji terminu na leczenie stomatologiczne w znieczuleniu ogólnym

Zabieg w znieczuleniu ogólnym wymaga skoordynowania wielu działań medycznych, przygotowania sali zabiegowej, pokoju wybudzeń i rezerwacji czasu zespołu medycznego.

I. Zasady ogólne

 1. Rezerwacja dotyczy zabiegu w znieczuleniu ogólnym w Centrum Medycznym IMED Sp. z o.o. Sp. k. ul. Czesława Niemena 2/U7.
 2. Zabiegi realizowane są w:
  • Centrum Medycznym IMED Rumia, ul. Katowicka 14
  • Centrum Medycznym IMED Gdańsk, ul. Pilotów 2
 3. Przed rezerwacją terminu obowiązkowa jest konsultacja z lekarzem stomatologiem (płatna wg cennika).
 4. Każdy Pacjent ma obowiązek zapoznania się z regulaminem oraz zaleceniami przed/pozabiegowymi.
 5. Kontrolne wizyty pozabiegowe odbywają się według ustaleń z lekarzem stomatologiem wykonującym zabieg.
 6. Niezbędnym dla realizacji zbiegu jest punktualne przyjście na ustaloną wizytę. Spóźnienie ponad 15 minut może skutkować niemożliwością wykonania zabiegu i utratą opłaty rezerwacyjnej.

II. Rezerwacja terminu zabiegu

 1. Ustalenie terminu zabiegu w znieczuleniu ogólnym wiąże się z opłatą rezerwacyjną w wysokości 1000,00 PLN (za rezerwację gabinetu i gotowość zespołu stomatologiczno-anestezjologicznego).
 2. Opłata rezerwacyjna może zostać wpłacona gotówką/kartą w Centrum Medycznym IMED lub przelewem na konto Centrum Medycznego IMED Sp. z o.o. Sp. k. w terminie 3 dni roboczych od chwili rezerwacji.
 3. W przypadku dokonania wpłaty w formie przelewu bankowego w tytule należy wpisać „Opłata rezerwacyjna, imię i nazwisko Pacjenta, data zabiegu”. Brak wpłaty w ww. terminie będzie skutkować anulowaniem rezerwacji.
 4. W przypadku chęci rozłożenia płatności za zabieg na raty, umowa kredytowa musi zostać podpisana najpóźniej na 2 tygodnie przed planowanym terminem zabiegu.
 5. Opłata rezerwacyjna zostanie odliczona od kwoty wynikającej z przeprowadzonego leczenia.
 6. Zastrzegamy sobie prawo zmiany terminu zabiegu z przyczyn niezależnych od Centrum Medycznego IMED (np. choroba lekarza lub inne zdarzenia losowe). Takie sytuacje zdarzają się sporadycznie, ale bierzemy je pod uwagę. O zaistniałej sytuacji powiadomimy niezwłocznie telefonicznie lub mailowo i wyznaczymy nowy termin zabiegu w przyśpieszonym terminie. W takim przypadku Pacjent może zrezygnować z zabiegu i żądać zwrotu całości wpłaconej opłaty rezerwacyjnej.

III. Zwrot opłaty i rezerwacja kolejnego terminu

 1. Opłata rezerwacyjna podlega zwrotowi w następujących przypadkach:
  • zwrot całości wpłaconej kwoty – jeżeli Pacjent poinformuje nas o rezygnacji z zabiegu co najmniej 7 dni roboczych przed planowanym terminem zabiegu (bez podania przyczyny),
  • zwrot całości wpłaconej kwoty – w przypadku anulowania rezerwacji przez Pacjenta z powodu choroby w terminie do 5 dni przed planowanym zabiegiem oraz po dostarczeniu zaświadczenia lekarskiego,
  • zwrot 2/3 wpłaconej kwoty – w przypadku anulowania rezerwacji przez Pacjenta z powodu choroby w terminie od 5 do 3 dni przed planowanym zabiegiem oraz po dostarczeniu zaświadczenia lekarskiego.
 2. Opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi w następujących przypadkach:
  • odwołanie terminu zabiegu przez Pacjenta w okresie krótszym niż 3 dni,
  • niedostarczenie w terminie umówionym z lekarzem kompletu wyników zleconych badań,
  • niestawienie się na zabieg w wyznaczonym terminie,
  • złego stanu zdrowia niepotwierdzonego zaświadczeniem lekarskim,
  • nieprzestrzeganie wytycznych opisanych w „Zaleceniach dotyczących leczenia w znieczuleniu ogólnym”.
 3. Zwrot opłaty rezerwacyjnej ma miejsce w takiej samej formie, w jakiej została dokonana wpłata. Zwrot może zostać dokonany w innej formie zaakceptowanej przez Pacjenta i Centrum Medyczne IMED.
 4. W sytuacji, kiedy Pacjent dokonuje kolejnej rezerwacji terminu na zabieg w znieczuleniu ogólnym, zobowiązuje się dopłacić opłatę rezerwacyjną w części, która została mu potrącona z powodu rezygnacji z umówionego terminu. Dopłaty należy dokonać w terminie 3 dni roboczych od momentu dokonania rezerwacji na kolejny termin zabiegu.