KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PACJENTÓW

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej „RODO”), uprzejmie informujemy, że:

1. Administrator danych
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Centrum Medyczne IMED Sp.zo.o. z siedzibą przy ul. Czesława Niemena 2/U7 w Gdyni, 81-603

2. IOD
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Mikołaj Ryzop. Można się z nim skontaktować się pod adresem e-mail: iod.cmimed@dpag.pl

3. Cel przetwarzania danych
Centrum Medyczne IMED Sp.k przetwarza Pana/Pani dane osobowe w celu wykonania umowy, niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym na podstawie: art. 6 ust 1 lit b), c) i e) RODO.

4. Dobrowolność podania danych
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy.

5. Czas przetwarzania danych
Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy i zakończeniu wszelkich roszczeń z nią związanych.

6. Odbiorcy danych
Pozyskane dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Centrum Medycznego IMED Sp. z o.o. Sp.k.

7. Transfer danych poza EOG
Pani/Pana dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

8. Prawa osoby, której dane przetwarzamy
W związku z przetwarzaniem danych przez Centrum Medycznego IMED Sp. z o.o. Sp .K. każda osoba, której dane przetwarzamy ma prawo do:
– żądania dostępu do swoich danych,
– uzyskania kopii swoich danych,
– sprostowania swoich danych,
– przeniesienia swoich danych
– żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych,
– wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Profilowanie i podejmowanie decyzji zautomatyzowanych
W związku z przetwarzaniem danych przez Centrum Medycznego IMED Sp. z o.o. Sp. K. Pana/Pani dane osobowe będą podlegały profilowaniu.